Prosjekter

Hei Verden tror at utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid. Gjennom vårt arbeid får mer enn 25.000 barn i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos muligheten til å gå på en god skole. Hei Verdens arbeid er et bidrag til å nå FNs bærekraftsmål 4 som handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Skole for ALLE

For å nå bærekraftsmål 4 må alle med. Hei Verden har derfor et ekstra stort fokus på barn som tilhører marginaliserte grupper og som oftere enn andre holdes utenfor skolen. Dette betyr et økt fokus på å: 

·     sikre jenter rett på utdanning
·     se til at urfolksbarn får gå på skole og at de får undervisning på sitt eget morsmål  
·     jobbe for at barn med funksjonsnedsettelse skal få tilrettelagt skolehverdagen slik at de også får en utdanning

Kvalitet i undervisningen

Flere barn sitter i dag på skolebenken uten å lære noe. Læreren er ofte dårlig utdannet og ikke i stand til å møte de utfordringene som skolehverdagen byr på. Mange skoler har også alt for få lærere. Hei Verden jobber for å skaffe flere lærere og styrke kompetansen til lærerne for slik å bedre kvaliteten i utdanningen. 

Ett barn, én lærer, én blyant og én bok kan forandre verden.

Malala Yousafzai

Les oppdatert informasjon om våre prosjekter på Hei Verden bloggen. 

Land