Hvorfor er det fattigdom i Bangladesh?

Hvorfor er det fattigdom i Bangladesh? Vi har spurt en professor i Sør-Asia-studier, en program-koordinator for Strømmestiftelsen i Bangladesh og ei tenåringsjente fra Bangladesh.

Intervju med professor i Sør-Asia-studier, Arild Engelsen Ruud

1) Er Bangladesh et rikt eller fattig land?

Bangladesh er et veldig fattig land med utrolig mange mennesker. Det bor cirka 160 millioner mennesker i landet, og mange av dem lever i ekstrem fattigdom. De fleste bangladeshere er avhengige av å dyrke jord, men veldig mange mangler tilgang til jord. Det gjør at mange flytter inn til de stor byene og bosetter seg i de store slumområdene der.  Det er to positive sider med Bangladesh: a) Bangladesh har veldig dyrkbar jord. Som regel kan bangladeshere høste avlinger to ganger i året, noen ganger til og med tre og fire. Så selv om det er et lite land med stor befolkning, kan de dyrke masse mat.

b) Bangladesh blir stadig gradvis mindre fattig. Det er to grunner til dette. Den ene er at veldig mange reiser til rike land for å arbeide. Pengene de tjener sender de hjem til familien sin. Den andre grunnen er at tekstilproduksjonen i landet har vokst de siste årene, så mange flere har kommet ut i arbeid og tjener penger.


2) Hva tror du er hovedgrunnen til at det er så mange mennesker som lever i fattigdom i Bangladesh? 

Det er mange grunner til dette, men jeg velger å trekke frem tre viktige årsaker: a) Bangladesh var en britisk koloni frem til 1947, og underlagt Pakistan frem til 1971. Dette gjorde at landet bare forble et jordbruksland i fattigdom, uten at det ble gjort noen store investeringer i landet. Selv om landet ble selvstendig i 1971, var det politiske styresettet så nytt og ustabilt at det ikke var tid til å tenke på utvikling. Landet fikk ikke utvikling før på 80-tallet. 

b) Bangladesh har et veldig dårlig skolesystem. Det er blitt mye bedre de siste årene, men det er fremdeles veldig mange barn som ikke får gå på skolen, og mange barn som ikke fullfører skolegangen. I tillegg er det mange dårlige lærere, dårlig materiell og skolebygg.  

c) Det er veldig mye korrupsjon og juks i Bangladesh. Selv om det finnes lover og regler i landet, er ikke disse sikret. Det er lett å miste rettighetene til det man eier, og det er lett å kjøpe seg fordeler som man ikke har rett på.


3) Hvordan tror du at Bangladesh kan komme seg ut av fattigdommen?

Her har jeg fire punkter som jeg tror er viktige: 

a) Andre og rikere land må fortsette å ta imot bangladeshere, slik at de kan arbeide, tjene penger og sende penger hjem til familiene sine. 

b) Lovene må bli sikrere. Landet trenger et apparat som følger opp at lovene blir etterfulgt. Dette vil også gjøre det tryggere for folk å leve og investere i landet. 

c) Industrien må utvikles videre, slik at landet får flere arbeidsplasser og tjener mer penger. 

d) De rike landene i verden må fortsette å støtte gode tiltak i Bangladesh. Her tenker jeg at spesielt tiltak som utvikler utdanning og helse er viktig. Et stort problem i Bangladesh er at når folk blir syke må de betale kjempehøye sykehusregninger, og får ingen støtte av staten. Dette gjør at familier som lever i fattigdom blir helt ruinerte hvis noen blir syke.


4) Tror du utdanning er viktig for utvikling? 

Utdanning er kjempeviktig for utvikling! Jeg har besøkt flere skoler i Bangladesh, og bangladeshere elsker å lese. De elsker bøker, dikt og har veldig stor respekt for utdannelse. De elevene jeg har møtt når jeg har vært i landet, har sagt at de veldig gjerne vil gå på skolen. Det er stor forståelse for at utdanning er viktig. Men samtidig er det veldig dyrt for ungdommer å gå på skolen. Ikke nødvendigvis så dyrt å gå på selve skolen, men når ungdommene er voksne nok til å arbeide, er det dyrt for familien at de går på skolen i stedet for å tjene penger til familien. Derfor tas mange ungdommer ut av skolen tidlig.


6) Er du optimist på Bangladesh sine vegne?

Ja! Jeg er optimist på Bangladesh sine vegne. Verdensbanken sier at innen 20 år så er landet et mellominntektsland. Dette er ganske imponerende, særlig med tanke på hvor Bangladesh var for 20 år siden. På de siste 20 årene har Bangladesh hatt en enorm utvikling, og sammenlignet med land som var på samme utviklingsnivå for 20 år siden, har Bangladesh kommet mye lenger.

Hovedutfordringen for Bangladesh er det politiske systemet. Hvis landet får et bedre og mer stabilt system vil landet få en god og rask utvikling. Men dette er noe Bangladesh må finne ut av selv. Måten de kan finne ut av det selv, er gjennom utdannelse. Hvis flere får utdanning, vil de se hvilke rettigheter de har og hvor viktig et rettferdig og stabilt styresett er. Jeg tror at utdanning er kjernen for at Bangladesh skal få en god utvikling!

Intervju med Emamul Haque, program-koordinator for Strømmestiftelsen

Hvorfor tror du det er fattigdom i Bangladesh?

Det er mange grunner til at Bangladesh er et fattig land, men jeg velger å trekke frem fem hovedårsaker.

Overbefolkning 
Hovedårsaken til at Bangladesh er et fattig land er overbefolkningen. Bangladesh er et veldig lite land, men det bor over 160 millioner i landet. 160 millioner fordelt på 147,570 km². Miljøet, landstørrelsen og ressursene i landet har ikke kapasitet til 160 millioner mennesker. Samtidig kan ressursene vanskelig bli fordelt rettferdig, når de skal fordeles på så mange mennesker. Urettferdig fordeling av ressurser fører til at mange mennesker må leve i fattigdom.

Oversvømmelser
Store deler av Bangladesh ligger under havets overflate og ved store elver. Dette gjør landet veldig utsatt for oversvømmelser. De fleste menneskene som lever i fattigdom på landsbygda, lever i områder som er veldig utsatte for de årlige flommene. Flommene ødelegger avlingene, hjemmene og levekårene deres. Når mennesker som lever i fattigdom mister hjemmene sine i flommer, må de ofte låne penger for bygge seg et nytt hus. Dette gjør at de blir enda fattigere.

Når flommene blir så store at det ødelegger store jordbruksområder, er det særlig vanskelig å bekjempe fattigdom i landet. Hvis store jordbruksområder går tapt, fører dette til tap av store matressurser og i verste fall til sult. 

Flere landløse
Flere og flere blir landløse på grunn av den økende industrialiseringen av jordbruket. Det fører til at flere flytter inn til byene og slutter å dyrke sin egen mat. Dette gjør at de er avhengige av å tjene penger for å kjøpe maten, i stedet for å leve av det de selv dyrker.

Korrupsjon og politisk ustabilitet
En stor utfordring for landet er korrupsjon og politisk ustabilitet. Nylig har for eksempel store deler av Bangladesh vært i streik, noe som har gjort at hovedstaden har vært helt isolert fra andre distrikter. Bussjåfører har streiket og veier har vært blokkert. De som lever i fattigdom og lavere middelklasse lider mest. Korrupsjon og urettferdighet ødelegger for utvikling i økonomien. Økonomisk vekst trenger likhet og rettferdig fordeling, og et rettferdig rettssystem. Dette lille landet vårt har ikke råd til politisk ustabilitet eller korrupsjon.

Analfabetisme og politisk bevissthet
Analfabetisme og politisk bevissthet er en av hovedårsakene til fattigdom i Bangladesh. Hvis flere kunne lese og skrive, ville antallet personer som lever i fattigdom også gått ned. Bevissthet om familieplanlegging, spedbarnsdødelighet, matsikkerhet, matinntak, kroniske sykdommer osv. ville bidratt til at flere bangladeshere kunne leve trygt og godt. Denne type informasjon er vanskelig når så mange ikke kan lese.

Intervju med Bornali Hajong (17) fra Bangladesh

Bornali Hajong er en jente som bor med foreldrene sine i landsbyen Gupalpur i Netrakona-distriktet. Hun er 17 år gammel. Hun har to brødre og en søster. Familien er veldig fattige. De bor på en jordlapp som eies av kommunen. Bornali går i 8. Klasse på Bidda-Niketon ungdomsskole. Hun ønsker å studere videre, men det kan bli ganske utfordrende. Skolen er langt fra landsbyen hennes og hun klarer derfor ikke komme seg på skolen regelmessig. Faren hennes jobber med å samle ved oppe i åssiden, som han selger i byen. Bornali sin mor er hjemmeværende og jobber som sesongarbeider, det vil si at hun jobber på risåkeren når det er mye å gjøre. 

–  Jeg tror det er flere årsaker til fattigdom i mitt lokalsamfunn, sier Bornali før hun ramser opp en rekke grunner: 

–  En av grunnene tror jeg er analfabetisme. En annen grunn kan være at lokalbefolkningen mangler kunnskap om moderne teknologi. De har ikke nok jord til å dyrke på og mangler muligheter for å skape en inntekt. Ofte får de heller ikke rett pris for det arbeidet de faktisk utfører og produktene de selger, forteller Bornali. 

–  Jeg tror det finnes flere ulike tiltak som kan hjelpe lokalbefolkningen til å øke sin daglige inntekt, sier Bornali. Hun forklarer at det blant annet holdes kurs for lokalbefolkningen hvor de blir veiledet og får råd om hva de kan gjøre for å generere egen inntekt. Disse kursene har Bornali stor tro på.  

–  Videre sier hun at lokalbefolkningen i større grad kan prøve å starte små ”hager” slik at de kan være selvforsynte med frukt og grønnsaker. Dersom de har litt midler fra før kan en oppstart av fjærfe-gård, kvegdrift, fiske og jordbruk være et godt alternativ for en mer langsiktig økonomisk investering. Det finnes også en rekke andre små ”businesser” som kan hjelpe dem å øke den daglige inntekten.

Refleksjonsspørsmål

  1. Hvordan henger landets historie sammen med dagens fattigdom?
  2. Hvorfor tror du utdanning er viktig for å komme seg ut av fattigdom?
  3. Hva menes med industrialisering av jordbruket og hvordan kan det være en årsak til fattigdom?
  4. På hvilken måte kan klima hindre menneskene i Bangladesh å komme ut av fattigdom?
  5. Hva er korrupsjon og hvorfor er det en trussel for fordelingen av ressurser i Bangladesh? Kan dere komme på et tenkt eksempel?
  6. Nevn to grunner til at Bangladesh stadig blir mindre fattig.
  7. Hvorfor er det viktig at de rike landene i verden fortsetter å støtte gode tiltak i Bangladesh?
  8. Forklar hvordan analfabetisme kan være en av årsakene til fattigdom i Bangladesh.