• Hjem >
  • Fattig og rik

Fattig og rik

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


8.-10.trinn

Fattig og rik - er mer olje et problem eller en løsning?

Undervisningsopplegg i tre deler om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Opplegget består av to faglige emner og et rollespill. Nederst på siden kan du laste ned alt du trenger for å gjennomføre opplegget.

Metodiske kompetansemål (Samfunnsfag 10. trinn, Utforskaren)

- vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning
- reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene
- skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetil- visingar

Kompetansemål knyttet til innhold (Samfunnsfag 10. trinn)

- kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling
- undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av natur- grunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
- undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressur- sar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt

Andre kompetansemål som delvis dekkes

- beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis han heng saman med den globale økonomien (samfunnsfag, 10. trinn)
- drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, tekno- logiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati (RLE, 10. trinn)
- identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk (Naturfag, 10. trinn)

åpne