• Hjem >
 • Hvorfor fattigdom

Hvorfor fattigdom

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


7.-10. trinn

Hvorfor er det fattigdom?

Filmen tar for seg noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom. Verden er urettferdig og hendelser i historien har ført til at noen land har fått fordeler i verdensøkonomien mens andre er fattige.

Samfunnsfag:

Utforskeren

-Vise hvordan hendelser kan fremstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og sannhet.
-Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre undersøkelse og drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig.
-Bruke statistiske kilder og beregne og beskrive tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige drøftinger og vurdere om statistikken gir pålitelig informasjon.

Geografi

 • Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner.
 • Utforske, beskrive og forklare natur – og kulturgrunnlaget, andre ressurser og teknologi Norge og i andre land i verden og drøfte premisser for bærekraftig utvikling.
 • Kartlegge variasjoner i levekår i ulike deler av verda, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for likere fordeling

Samfunnskunnskap

 • Forklare hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer, nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i skolen.
 • Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien.

Historie

 • Redegjøre for kolonialisme og imperialisme og forklare avkolonisering
 • Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-talet
 • Drøfte viktige omveltinger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger

RLE

Filosofi og etikk:

 • Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd, menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati


åpne