Klima

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


5. - 10. klasse

KlimaUrettferdighet

Film med undervisningsopplegg

Kompetansemål for mellomtrinnet

Utforskeren (Samfunnsfag)

 • Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

Geografi (Samfunnsfag)

 • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levekår.
 • Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres.

Samfunnskunnskap (Samfunnsfag)

 • Presentere en aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løsning.

Filosofi og etikk (KRLE)

 • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.
 • Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.
åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


5. -10. klasse

Klima(u)rettferd

Film med undervisningsopplegg

Kompetansemål for mellomsteget

Utforskaren (Samfunnsfag)

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt.

Geografi (Samfunnsfag)

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast

Samfunnskunnskap (Samfunnsfag)

 • presentere ein aktuell samfunnskonflikt og drøfte forslag til løysing

Filosofi og etikk (KRLE)

 • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringar knyta til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn.
 • Forklare viktige delar av FNs verdenserklæring om menneskerettighetar og samtale om betydninga av dei.
åpne