• Hjem >
 • Ulikhetskartet

Ulikhetskartet

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


8.-10.-trinn

Ulikhetskartet

Formålet med ulikhetskartet:

 • elevene skal få økt forståelse for hvordan verden ser ut
 • bedra til refleksjon rundt viktige globale problemstillinger

Utforskeren:

 • Formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planlegge og gjennomføre undersøkelse og drøfte funn og resultat muntlig og skriftlig.
 • Bruke statistiske kilder og beregne og beskrive tendenser og variasjoner i samfunnsfaglige drøftinger og vurdere om statistikken gir pålitelig informasjon.
 • Vise hvordan hendelser kan fremstilles ulikt, og drøfte hvordan interesser og ideologi kan prege synet på hva som oppleves som fakta og sannhet.
 • Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger.
 • Beskrive hovedtrekk i norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien.

Geografi:

 • Lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovedtrekk i verden og sammenligne ulike land og regioner.
 • Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart, målestokk og karttegn
 • Gjøre greie for hovedprinsippene i FN, FNs menneskerettighetserklæring og sentrale FN-konvensjoner, deriblant ILO-konvensjonen om urfolksrettigheter, vise hvordan de kommer til syne i lovgivning og drøfte konsekvenser av brudd på menneskerettigheter.

Samfunnskunnskap:

 • Forklare hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer, nasjonalt, lokalt, i organisasjoner og i skolen.
åpne