Utdanning

Flere tekster om utdanning

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


5.-10.trinn

Skole for alle

Tekst om årsaker til at ikke alle barn for gå på skole.

åpne

5. - 10. trinn

Retten til utdanning

Film om barns rett til utdanning med tilhørende refleksjonsoppgaver og en dybdeoppgave.

Utforskeren:

  • Lese tekster om mennesker som lever under ulike vilkår, og drøfte hvorfor de tenker, handler og opplever hendelser ulikt.

Geografi:

  • Forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levekår.

Samfunnskunnskap:

  • Diskutere formålet med FN og annet internasjonalt samarbeid, også urfolkssamarbeid, og kunne redegjøre for den rollen Norge har i samarbeidet.

Filosofi og etikk:

  • Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn
  • Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem
åpne