Bangladesh

Bangladesh er et av verdens mest tettbefolkede land, og her bor det flere millioner mennesker som tilhører ulike minoritetsgrupper. Disse opplever å bli diskriminert og holdt utenfor i samfunnet de bor i. De blir ofte nektet statsborgerskap, har ikke rett til å eie land og har vanskelig for å få jobb. De fleste minoritetsgruppene lever i dyp fattigdom.

Barna i disse minoritetssamfunnene har dårlig tilgang på utdanning. Flere får ikke utdanning på sitt morsmål, og har store problemer med å forstå hva som blir undervist. Ettersom familiene er så fattige må flere av barna jobbe, og får derfor ikke gå på skolen. 

I Hei Verdens prosjekt i Bangladesh får elever fra minoritetsgruppene gå i leksegrupper, hvor de får hjelp av en lærer. Dette ser vi gir gode resultater, og flere av disse barna oppnår gode resultater på skolen. Det er også startet «bridge-schools» hvor elever som tidligere har sluttet på skolen får hjelp til å komme tilbake på skolebenken. I tillegg er det blitt utviklet skolebøker på elevenes eget morsmål, slik at de kan få undervisning på et språk de forstår. 

Hvert år blir store deler av landsbygda i Bangladesh oversvømt. Der det før var tørt land blir det da en innsjø. Flommen varer opptil 6 måneder og i denne perioden blir mange barn forhindret fra å gå på skolen fordi skoleveien eller klasserommet er oversvømt. Hei Verden støtter byggingen av båtskoler. Dette er båter med lærer og klasserom som fungerer som skole i flomtiden. De kan også frakte elevene til sin egen skole. På denne måten slipper barna som bor i disse områdene å miste et halvt år med undervisning hvert skoleår, og flere av barna fullfører skolegangen. 

Det kan være vanskelig å være jente i Bangladesh. Det er tradisjon at kvinner er hjemme og steller i huset og oppdrar barn. Derfor blir heller ikke utdanning for jenter prioritert. Flere jenter må gifte seg tidlig, og da må de slutte på skolen. Hei Verden jobber for at jenter skal få gå på skole på lik linje som gutter i Bangladesh. Vi støtter også Shonglap som er et program hvor jenter som ikke har gått på skole får lære seg et yrke, og slik kan få en jobb utenfor hjemmet. Jentene i Shonglap får også opplæring i jenters rettigheter og hvordan de kan drive påvirkningsarbeid. Disse jentene er med på å bedre situasjonen til jenter på landsbygda i Bangladesh. 

I Bangladesh samarbeider vi med Ethnic Community Development Organization (ECDO) og Strømmestiftelsen Bangladesh

ecdoStrømme Foundation


Se prosjektfilmen om Hei Verden i Bangladesh:


Bildeserier

Bildeserie: Båtskoler i Bangladesh

Bildeserie: Hverdagslivet i Bangladesh

Bildeserie: Elever i Bangladesh

Last ned